Tha Sgitheadh a’ dol Gaidhlig (Skiing goes Gaelic)

(See below for English)

Tha sgitheadh ann an Alba air dreach gu tur ùr a ghabhail tro phrògram farsaing de shoidhneachan dà-chànanach agus stuthan taic Gàidhlig ann an Ionadan Sgithidh na h-Alba. Tha an t-seachdain seo a’ comharrachadh crìoch na ciad ìre den phrògram leis an dà chuid, Ionad Sgithidh na Lice agus Ionad Sgithidh Ghleann Sìth, gu foirmeile a’ cur air bhog an soidhneachan ùra Gàidhlig agus am mapa-slighe a tha gu h-iomlan dà-chànanach.

Mar phàirt den iomairt seo, tha an dà ionad air Planaichean Gàidhlig ullachadh, agus leis an sin a’ dèanamh cinnteach gum bi am modh dà-chànanach a’ leantainn air adhart san àm ri teachd agus gum bi ìomhaigh mòran nas àirde aig a’ Ghàidhlig anns na h-àiteachan sin.

Tha Ionadan Sgithidh na Lice agus Ghleann Sìth air iomairt nan soidhneachan ùra agus nam mapaichean a chur an gnìomh tro chom-pàirteachas eadar Comunn na Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig agus Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean le Bòrd na Gàidhlig a’ solarachadh taic ionmhasail don iomairt.

Tha am pàirt cudromach a tha aig sgitheadh ann an eaconamaidh na h-Alba agus an tarraing a tha aig sgitheadh do gach aois a’ ciallachadh gu bheil comas aig àireamh ùr den t-sluagh ruighinn air a’ Gàidhlig, agus fiosrachadh fhaotainn air an lìonmhorachd de chothroman a tha co-cheangailte rithe.

Thuirt Rosemary Nic a’ Bhàird, an Ceannard an Gnìomh aig Bòrd na Gàidhlig, “Tha sinn glè thoilichte gu bheil comas againn taic a chur ris an dà ionad, an Leac agus Gleann Sìth, gus a’ Ghàidhlig adhartachadh agus a cleachdadh nan obair làitheil. Is e seo a’ chiad turas a tha Planaichean Gàidhlig air an cur an sàs sa roinn phrìobhaideach, agus tha miann làidir againn aire an t-sluaigh a tharraing gun raon fharsaing de chothroman obrach a tha rim faotainn tron Ghàidhlig.”

Thug Comunn na Gàidhlig (CnaG) taic practaigeach do na h-ionadan sgithidh agus chruthaich iad na mapaichean-slighe dà-chànanach. Dh’aithris Eàirdsidh MacGilleathain, Ceannard ChnaG, gu bheil e comasach do gach gnothachas sa Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan taic ionmhasail agus practaigeach fhaotainn gus soidhneachan dà-chànanach a chleachdadh. “Bidh sinn a’ solarachadh taic do raon de ghnothachasan, agus an-dràsta fhèin tha sinn a’ sireadh chompanaidhean eile aig a bheil toil a thaobh soidhneachan dà-chànanach a chur an sàs.”

A’ bruidhinn air leasachaidhean aig Ionad Sgithidh Ghleann Sìth, thuirt Graham McCabe, Ceannard an Ionaid, “Tha sinn gu math toilichte leis na soidhnichean agus tha luchd-tadhail mar thà air ùidh mhòr a nochdadh sa Ghàidhlig. Bidh sinn a’ dèanamh tuilleadh san àm ri teachd”.

Cha ghabh cudromachd na Gàidhlig do dh’eaconamaidh na h-Alba a bhith air a mheas fo luach agus tha Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean den bheachd gur e inneal làidir gun choimeas a th’ anns a’ chànan gus gnothachasan a bhrosnachadh. Thuirt Alasdair MacLeòid bho Roinn Fàs Choimhearsnachdan aig Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean: “Tha InG a’ faicinn na Gàidhlig mar mhaoin-taic do ghnothachasan agus do choimhearsnachdan na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean. Tha e na adhbhar toileachais a bhith a’ faicinn an dìoghrais ath-nuadhaichte seo agus an taic dhan Ghàidhlig air feadh na Gàidhealtachd, agus tha InG daingeann a thaobh ar cànan, ar dualchas cultarach agus ar traidiseanan a chur gu feum ann an leasachadh na sgìre. Tha cleachdadh na Gàidhlig air soidhneachan na dhòigh èifeachdach agus buadhach gus a bhith a’ taisbeanadh uaill nar dearbh-aithne agus buntanas àite dhaibhsan a tha a’ còmhnaidh ann agus a’ tadhal air a’ Ghàidhealtachd ‘s na h-Eileanan.” Mar thoradh air an uimhir de dh’obair eadar-theangachaidh agus ghoireasan a chaidh a chruthachadh, tha comas aig an dà ionad sgithidh fiosrachadh a chur air na làraich-lìn aca co-cheangailte ri ainmean àiteachan gach ceàrnaidh agus mar a thàinig am briathrachas Gàidhlig gu bith.

‘S e Ionad Sgithidh na Lice a fhuair na soidhnichean an toiseach ‘s thuirt Seumas Mac an Tòisich “Bidh luchd-tadhail a’ faicinn saoghal dà-chànanach a thaobh soidhnichean a-nis. Togaidh seo ìomhaigh na Gàidhlig sa sgìre seo ‘s le daoine às na bailtean mòra”.

Bithear a’ leantainn air an obair aig An Leac agus Gleann Sìth le leasachaidhean ionnan aig Ionadan Sgithidh eile ann an Alba tro sheusan a’ gheamhraidh. Tha Comunn na Gàidhlig a’ cur fàilte air fiosrachadh air ais mu na leasachaidhean sin agus air seòladh puist-dealain a chur air bhonn a dh’aon ghnothaich gus cothrom a thoirt do neach sam bith fios a chur thuca.

Skiing goes Gaelic

Skiing in Scotland has taken on a whole new look with an extensive programme of bilingual signage and Gaelic support materials at Scottish Ski Centres. This week marks the completion of stage one of the programme with both The Lecht Ski Centre and Glenshee Ski Centre formally launching their new Gaelic signage and fully bilingual piste map.

As part of the initiative both ski centres have prepared Gaelic Language Plans which will ensure that the bilingual approach is continued in the future and that Gaelic will have a much enhanced profile at the locations.

The Lecht and Glenshee Ski Centres have delivered the new signage and maps through through a partnership between Comunn na Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig and Highlands & Islands Enterprise with Bòrd na Gàidhlig providing financial support for the initiative.

The important role played by skiing in the Scottish economy and its appeal to all ages means that a whole new audience is now able to access Gaelic and be informed on the many opportunities available through the language.

Acting Chief Executive of Bòrd na Gàidhlig, Rosemary Ward said: “We are very pleased to be able to support both The Lecht and Glenshee to promote and use Gaelic in their daily business. This is the first time that Gaelic Language Plans have been implemented in the private sector and we very keen to draw attention to the extensive range of employment opportunities available though Gaelic.”

Comunn na Gàidhlig (CnaG) provided practical support for the ski centres and supplied the bilingual piste maps. Archie Maclean, Chief Executive of CnaG, said that all businesses in the Highlands and Islands are able to access financial and practical support to use bilingual signs. “We provide support to a range of businesses and are actively seeking other companies who might wish to introduce bilingual signs”.

Speaking about the developments at Glenshee Ski Centre, Graham McCabe, Managing Director said, “We are really pleased with the new signs and visitors to the ski centre have already expressed great interest in Gaelic. We will be continuing with this approach in the future”.

The importance of Gaelic to the economy of Scotland cannot be underestimated and Highlands & Islands Enterprise believes that the language is a unique and powerful tool to help boost business. Alasdair MacLeòid of Highlands and Islands Enterprise Strengthening Communities Group said, “HIE sees Gaelic as an asset to businesses and communities in the Highlands and Islands. It’s tremendous to see this renewed passion and support for Gaelic across the Gàidhealtachd, and HIE is committed to utilising our language and our cultural heritage and traditions in the region’s development. The use of Gaelic on signs is a striking and effective means of communicating a pride in our identity and a sense of place for those living in and visiting the Highlands and Islands.”

The extensive amount of translation work and resources created have resulted in both ski centres being able to add information to their websites relating to the place-names of each area and how the Gaelic versions of terminology was arrived at.

The Lecht Ski Centre was the first to implement the bilingual signs programme and James McIntosh, Centre Manager said “All visitors will now experience a bilingual world as far as signs are concerned. This will undoubtedly raise the profile of Gaelic in this area and from further afield”.

The work at The Lecht and Glenshee will be followed by similar developments at the other Scottish Ski Centres during the winter season. Comunn na Gàidhlig welcomes feedback on these developments and have set up a dedicated email address to enable anyone with an interest to contact them.